Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DAHİLİYE KLİNİĞİ

Güncelleme Tarihi: 09/11/2017

DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI) KLİNİĞİ

     Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Bu yönde, multi-disipliner hizmet anlayışı ile hastalar gerekli üst uzmanlığa sahip hekimlerimizce değerlendirilmekte olup öncelikle uygun tanı konulmakta ve ardından hastalarımızın şifa kazanmasına yönelik çalışılmalar yapılmaktadır.

     Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi (Genel dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir. Hastayı objektif değerlendirmek ve tedavi etmek genel dahiliyenin temel prensibidir.

Yine ameliyat öncesi-ameliyat sonrası birçok vakanın kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer problemlerinin çözümünde direkt devreye giren ve sorunu çözen birim İç Hastalıklarıdır.

Ateşli Hastalıklar 
Akciğer Hastalıkları 
Kalp Hastalıkları 
Böbrek Hastalıkları 
Enfeksiyon Hastalıkları 
Kan Hastalıkları (Kansızlık, Pıhtılaşma Bozuklukları, Hemofili..) 
Endokrin Hastalıklar (Tiroid Hastalıkları, Diyabet, Hipertansiyon, Obezite, Kemik Erimesi, Kolesterol Bozuklukları..) 
Sindirim Sistemi Hastalıkları (Reflü, Gastrit, Ülser, Safra Kesesi iltihabı, Pankreas iltihabı?) 
Selim Tümörler ve Kanser Hastalıkları 
Romatizmal Hastalıklar 
Ambulatuvar Kan Basıncı Ölçümü 
Solunum Fonksiyon Testleri 
Kan Şekeri Ölçümü 
Metobolizma Ölçümü (Hom-Air Testi)


GASTROENTEREOLOJİ

     Gastroenteoloji bölümümüzde yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas ve safra kesesi hastalıkları ile ilgili poliklinik ve yatarak tedavi hizmeti verilmektedir. Rutin poliklinik hizmetleri dışında çeşitli tanı ve tedavi hizmetleri de sunulmaktadır. Bölümümüzde verilen bazı tanı ve tedavi hizmetleri şunlardır:

Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi

     Işıklı bir sistem olan endoskop ile yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının incelenmesidir. Hem teşhis hem de tedavi amaçlı kullanılır. Peptik ülser, yemek borusu kanserleri ve mide kanserlerinin teşhisinde kullanıldığı gibi mide kanamalarının durdurulması, mide darlıklarının tedavisi ve yabancı cisim çıkarılması gibi işlemlerde de kullanılır. Ayrıca inceleme sırasında mideden biyopsi alınabilir.


Kolonoskopi-Sigmoidoskopi ve Rektoskopi

Işıklı bir sistemle çalışan aletler ile kalın barsakların bir bölümünün ya da tamamının incelenmesidir. Makattan gelen kanamaların değerlendirilmesinde, kalın barsak kanserlerinin erken tanısında, kronik ishalli hastaların tanısında kullanılır. Kanserlere öncülük yapabilen polipler bu işlemle çıkarılabilir ve kalın barsaklardan olan kanamalara müdahale edilebilir.


ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreotikogafi)

Safra kanallarını ve pankreas kanalının görüntülenmesini sağlayan bir işlemdir. Bu işlemle safra kanalı taşları ameliyatsız çıkarılabilir. Safra kanalının darlıkları balonla genişletilerek ya da tüp konularak tedavi edilebilir.


Endoskopik Ultrasonografi (EUS)

Klasik ultrasonografiden farklı olarak endoskop cihazının ucuna yerleştirilmiş bir ultrason alıcısı yardımı ile yemek borusu, mide ve barsakların içini görmenin yanında bu organlara komşu pankreas, safra yolları ve lenf bezi gibi yapılarda gelişen tümörleri görüntülememize yarayan, son yıllarda geliştirilmiş bir yöntemdir.


Gastrostomi (PEG)

Gastrostomi çeşitli nedenlerle gıdaları yutamayan kişilerin beslenmesini sağlamak için midelerine endoskopik olarak tüp yerleştirilmesi ve buradan beslenmelerinin sağlanması işlemidir.


Karaciğer biyopsisi

Karaciğere ait pek çok hastalıkta kesin tanıyı koymak için uygun görülen hastalarda karaciğer dokusundan küçük bir örnek alınması işlemidir.


Motilite Laboratuarı

Gastroözofageal reflü hastalığı, yutma güçlüğü, dışkı kaçırma ve kabızlık sorunları araştırılmaktadır. Yapılan işlemler reflü hastalarında 24 saatlik pH ölçümü ve takibi,

yutma güçlüklerinde yemek borusuna yerleştirilen katater ile basınç ölçümleri, kabızlık ve dışkı kaçırma problemlerinde barsak çıkımındaki basınçların ölçümlerinden ibaret olan ileri araştırma tetkikleridir.