T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ANESTEZİ ve RE-ANİMASYON ÜNİTESİ

Güncelleme Tarihi: 09/07/2018

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI ve
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ TARİHÇESİ

     09.05.2011 tarihinde Prof. Dr. Ali Fuat Erdem’in Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına atanması ve Sakarya Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’ne görevlendirmesi sonucu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği kurulmuştur. Bu tarihte bir doçent ve yedi uzman ile iki hastanede toplam 10 ameliyat odası ile hizmet vermeye başlamıştır.

       Kliniğimiz T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde

Merkez kampüs, Korucuk kampüs, Doğumevi kampüs olarak üç kampüste Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı kadrosunda 6 öğretim üyesi ( 1 profesör, 23 doçent ve 3 yardımcı doçent), 17 araştırma görevlisi ve Sağlı Bakanlığı kadrosundan 14 uzman hekim ile hizmet vermeye devam etmektedir.


Ameliyathane İçi Anestezi Uygulamaları

       Merkez kampüste 18, Korucuk kampüste 5, Doğumevi kampüsünde ise 3 olmak üzere toplam 26 ameliyathanede anestezi uygulamaları hizmeti verilmektedir. Bütün cerrahi dallara ait her türlü cerrahi girişim için genel anestezi ya da rejyonel anestezi(Periferik blok / Santral blok) teknikleri uygulanmaktadır. Transplantasyon cerrahisi, yenidoğan cerrahisi, skolyoz cerrahisi, inrakranial kitle cerrahisi,  robotik cerrahi gibi özellikli cerrahilerde anestezi uygulamaları yapılmaktadır.


Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları

      Radyoloji Anabilim Dalı ile birlikte tanısal görüntüleme birimlerinde (Manyetik Rezonans görüntüleme, girişimsel radyolojik işlemler), Pediyatrik ve Erişkin Anjiografi Ünitesi’nde doğum analjezisi amacıyla doğumhanede, Endoskopi-ERCP ve Kolonoskopi Ünitesi’nde, EKT uygulamalarında Psikiyatri Servisinde,  işitme testi BERA Ünitesi’nde Yardımcı Üreme – Tüp Bebek Ünitesi’nde Ameliyathane Dışı Anestezi uygulamaları (genel anestezi ile sedasyon ve/veya analjezi) uygulanmaktadır.


Anestezi Polikliniği

       Merkez , Korucuk ve Doğumevi Kampüste bulunan anestezi polikliniğimiz mesai saatleri içerisinde bir öğretim üyesi denetim ve gözetiminde bir araştırma görevlisi veya uzman hekim tarafından hizmet vermektedir. Ameliyat öncesi yatan ve ayaktan hastaların genel muayeneleri yapılıp anestezi öncesi muayenesi yapılması, anestezi ve cerrahi açıdan risklerin belirlenmesi, anestezi planlarının yapılması, sözlü ve yazılı olarak aydınlatılmış anestezi onamlarının alınması sağlanmaktadır.


Yoğun Bakım (Reanimasyon) Ünitesi

          Kliniğimizde merkez kampüste 3’ü negatif basınçlı izolasyon odası olmak üzere toplam 20 yataklı 3. Basamak Yoğun Bakım ünitemiz bulunmaktadır.

         Yoğun bakım ünitemizde 1 profesör, 1 Doçent (yoğun bakım yan dal uzmanı öğretim üyesi), 1 uzman, 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Ünitemizde 3.Basamak yoğun bakım ihtiyacı olan her türlü hastaların takip ve tedavileri yapılmaktadır. (Mekanik ventilasyon, Hemodiyafiltrasyon, hemodinamik monitorizasyon, ECMO)

         Ayrıca invaziv ve noninvaziv hemodinami monitorizasyonu (CO,SVV,PVI), EEG gibi uygulamalar kanıta dayalı tıbbın verileri eşliğinde yapılmaktadır.


Algoloji (Ağrı) Ünitesi

        Algoloji Bilim Dalı bünyesinde yandal uzmanlık eğitiminin yanı sıra bir doçent öğretim üyesi, bir uzman, bir araştırma görevlisi ile akut ve kronik (sürekli) ağrılı hastalara multidisipliner bir yaklaşımla teşhis ve tedavi hizmeti vermektedir. Haftanın her günü ayrıntılı fizik muayeneden sonra gerekli laboratuvar ve radyolojik incelemeler yapılarak tanı konulan ve ilaç veya girişimsel yöntemlerin planlandığı ve uygulandığı ağrı polikliniği ile hizmet vermektedir.

       10 yataklı Algoloji Bilim Dalı yataklı servisi Korucuk kampüste günübirlik işlemler için kullanılan girişim odası ve ozon tedavi merkezi hizmet vermektedir. Girişimsel ağrı tedavileri Algoloji bilim dalı kullanımına tahsis edilmiş ultrasonografi, floroskop ve skopi masalı ameliyathane, görüntüleme yöntemlerinin kılavuzluğunda yapılmaktadır.

       Kliniğimizde uygulanan tedavi yöntemlerinden bazıları spinal Kord Stimulasyonu, Epiduroskopi, Epidural ve Transforaminal Steroid Enjeksiyonları, Nükleoplasti, Faset Eklem Enjeksiyonu, Ozon Diskektomi, Laser Diskektomi, Radyofrekans Termokoagülasyon , Nükleoplasti, Nöroplasti, Faset eklem Enjeksiyonu, IDET, Mezenşimal kök hücre uygulamaları ve endoskopik diskektomidir.


Palyatif Bakım Ünitesi

       Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre Palyatif Bakım: Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikosoyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır.

        Kliniğimiz bu amaçla Korucuk kampüsünde bulunan 15 yataklı Palyatif Bakım Ünitemizde bir profesör, bir doçent öğretim üyemiz ve bir araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir.

        Bu süreçte amaçlanan hastanın fonksiyonel durumunu arttırmak, konforunu sağlamak ve aynı zamanda hasta ailesinin de yaşam kalitesini arttırmaktır.