T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Güncelleme Tarihi: 31/10/2018

ÇOCUK SERVİSİ

     Merkez kampüs 5. Katta bulunan Genel Pediatri servisimiz 28 yataklı olup, ikişer yataklı 14 nitelikli odadan oluşmaktadır. Genel Pediatri servisimizde Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Endokrinoloji ve Çocuk Alerji hastaları yanında Genel Pediatri düzeyinde bakım gerektiren 1 ay-18 yaş arası tüm çocuk hastalar takip edilmektedir. Çocuk Acil servis ve polikliniklerden hasta kabulü yapılmaktadır. Mesai saatleri içerisinde 1 konsültan öğretim üyesi, 3-4 araştırma görevlisi ve staj dönemlerinde 1 intörn doktor görev yapmaktadır. Ayrıca toplam 11  hemşire, 1 sekreter ve 2 temizlik çalışanı hizmet vermektedir.

ÇOCUK ACİL

     Doğumevi yerleşkesinde bulunan Çocuk Acil Ünitesinde 3 acil poliklinik, 1 resüsitasyon odası, 1 triaj odası, 1 enjeksiyon odası, 1 pansuman odası ve 12 gözlem yatağı bulunmaktadır. Çocuk acil serviste 24 saat 4-5 araştırma görevlisi doktor, 5 hemşire, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 5 sekreter, 2 temizlik görevlisi ve 2 güvenlik görevlisi hizmet vermektedir. Günlük ortalama 600-1000 arasında 0-18 yaş çocuk muayenesi ve acil müdahele yapılmaktadır. Sevkli ve ayaktan başvuran hastalar aciliyetlerine göre sınıflandırıldıktan sonra en kısa sürede değerlendirilerek gerekli tetkik ve müdaheleler yapılmakta, hastane yatışı gerekli olanların doğumevi veya merkez kampüs çocuk servisleri veya yoğun bakımlara yatışları yapılmaktadır. 3. Düzey yoğun bakım gerektiren yenidoğan dışındaki çocuk hastaların ileri merkezleri sevki sağlanmaktadır.

ÇOCUK YOĞUN BAKIM

     Merkez kampüs 2. Katta bulunan çocuk yoğun bakım ünitesi arena tipi 7 yatak ve 1 izolasyon yatağı olmak üzere 8 yataklı 2. Düzey hizmet vermektedir. Çocuk acil, çocuk servisleri ve polikliniklerden başvuran ve yoğun bakım ihtiyacı olan çocuk hastalar dışında Çocuk Cerrahisi, Beyin Cerrahisi ve Ortopedi branşlarında yoğun bakım ihtiyacı olan 1 ay-18 yaş arası hastalar kabul edilmektedir. 24 saat 1 konsültan öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor, 3 hemşire, 1 sekreter ve  1 temizlik görevlisi ile hizmet vermektedir. 8 adet monitör ve 6 adet ventilatör cihazı bulunmaktadır.

Bölüm Çalışanları:

Yrd.  Doç. Dr. Bahri Elmas

YENİDOĞAN

     Yenidoğan Yoğunbakım Servisi ilk olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde hizmet vermeye başlamıştır. 2012 tılından itibaren Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde Yenidoğan Yoğunbakım Servisi’nin kurulması ile her iki hastanemizde toplamda 30 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Mekanik ventilatör, yüksek frekanslı ventilatör ve nitrik oksit tedavi ünitesi, açık küvöz, kapalı küvöz ve transport küvözü, hasta başı USG/Ekokardiografi cihazı, transkütan bilirubin cihazı, yoğun fototerapi cihazı kapasitesi ile hizmet vermektedir. Yenidoğan ünitemizde çok küçük prematüreler, sürfaktan uygulamaları, ventilatör desteği, kataterizasyon uygulamaları, parenteral beslenme ve gerektiğinde cerrahi uygulamalar gibi yöntemler kullanılarak deneyimli uzmanlarca uygun tedaviler verilmektedir. Yenidoğan sarılığında fototerapi ve kan değişimi tedavileri uygulanmaktadır. Yoğun bakımda tedavileri tamamlanan bebeklerin anne eğitimleri annelerin de kalabileceği 5 yataklı anne otelinde ayrılmış odalarda yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimizden taburcu olan bebeklerin izlendiği ve haftada iki gün hizmet verilen yenidoğan riskli bebek polikliniğimiz mevcuttur.

Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum ünitesinde doğan bebeklerin doğduğu andan itibaren izlemleri Yenidoğan ünitesi tarafından yapılmaktadır. Doğum sonrası her türlü acil girişime olanak sağlayan bebek ünitesinde ilk muayeneleri yapılan rutin laboratuvar tetkikleri alınan bebekler sağlıklı iseler annelerin yanında izlenmektedirler. Ciddi sağlık problemi olanlar kliniğimiz prematüre ve yenidoğan ünitesinde alınmaktadırlar.

Yine hastanemizde doğan tüm bebeklere “Bebek Dostu Hastane” plarak anne sütü eğitimi, fenilketonüri , TSH taraması, biotinidaz eksikliği, kistik fibrozis, işitme taraması ve konjenital kalp hastalığı taraması hizmetleri yenidoğan ekibince verilmektedir. Anne sütü eğitimi doğum yapmış anneye hem emzirme sırasında, bu iş için eğitimli ve değişmeyen hemşire tarafından yapılmaktadır.

Bölüm çalışanları:

Doç. Dr. İbrahim Caner (Bilim Dalı Başkanı)

Uzm. Dr. Meltem Karabay

Uzm. Dr. Bahtışen Topçu

ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ

     2015 YILINDA Prof. Dr. Mustafa Büyükavcı tarafından kuruldu. Halen 6 yataklı bir servisi ve bir polikliniği bulunmaktadır. Servis ve poliklinikte iyi ya da kötü huylu kan hastalıkları olan ve kanserli çocukların takip ve tedavileri yapılmaktadır. Hastaların çoğunluğu anemiler, kanama problemi olan çocuklar, lösemi ve lenfomalar oluşturmaktadır.

Poliklinik hizmetleri:

     Merkez binada pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri saat 10.00-15.00 arasında, Doğumevi’nde ise haftanın her günü poliklinik hizmeti verilmekte olup günü birlik tedavi ihtiyacı olan hastalar servise yatış yapılarak tedavi verilmektedir.

Bölüm çalışanları:

Prof. Dr. Mustafa Büyükavcı (Bilim Dalı Başkanı)

Uz. Dr. Ayşe Ceyda Ören

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ ve DİYABET

     Mayıs 2013’te Doç. Dr. Ş. Pınar İşgüven tarafından kuruldu. Klinikte büyüme ve puberte bozuklukları, Tip 1 ve tip 2 diyabet, hipoglisemi, obezite ve metabolik sendrom, cinsel gelişim bozuklukları, troid hastalıkları, paratiroid hastalıkları, adrenal bezle ilgili hastalıklar, kalsiyum ve fosfor metabolizması ile ilgili hastalıklar, osteoporoz, iskelet displazileri, su metabolizması bozuklukları, otoimmun poliglandüler sendromlar, çocuk endokronolijisi ile ilgili genetik sendromlar başta olmak üzere çocuklarda görülen hormonal hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Poliklinik hizmeti:

Pazartesi 09:00-12:00 arasında endokrin testler, 13:30-16:00 arasında yeni hasta dosyası düzenlenmesi

Salı ve Çarşamba 09:00-16:00 arası poliklinik

Perşembe 09:00-12:00 arası poliklinik

Perşembe 13:30-16:00 yeni hasta dosyalarının düzenlenmesi

Cuma 09:00-12:00 Acil endokrin testler (gereğinde)

Uygulanan tedavi ve testler:

Diyabet eğitimi

Büyüme hormonu uyarı testleri (Klonidin ve Glukagon testleri)

Somatometin jenerasyon testi

ACTH testi (klasik ya da düşük doz)

LH-RH testi

İnsülinli OGTT

hCG testi

Desmopressin testi

Düşük ve yüksek doz DM süpresyon testleri

Açlık testi (kontrollü hipoglisemi yaratma)

Testlerin bir kısmı için hastanın serviste yatırılması gerekmektedir.

Bölüm çalışanları:

Prof. Dr. Ş. Pınar İşgüven (Bilim Dalı Başkanı)

ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ ve ALLERJİ HASTALIKLARI

     Mayıs 2013 yılında Prof. Dr. Öner Özdemir tarafından kuruldu. Zaman içerisinde gelişerek bölgedeki çocuk alerjisi ve immünolojik hastalıklara yönelik testlerin yapıldığı bir merkez haline gelmiştir. Birçok Astım, Herediter Anjiödem, Primer ve Sekonder İmmün yetmezlik hastası bölümce izlenmekte, uluslararası ve ulusal delişmeler takip edilerek bunlar çerçevesinde yeni tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Poliklinik hizmetleri:

Salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 09.00-16.00 arasında hastalarının ayaktan muayene ve SFT testleri,

Pazartesi ve cuma günleri ter testi yapılmakta, yeni hasta dosyaları açılmakta ve eğitim yapılmaktadır.

Allerji polikliniğinde uygulanan tedavi ve yapılan testler

Subkutan Allerjen İmmünoterapisi

Solunum Fonksiyon Testi (SFT) ve Reverzibilite Testi

Cilt Prik Testleri (İnhalen allerjenler ve gıda allerjenleri ile)

Gıda Provakasyon Testi

Lokal Anestezik İlaçlar ile Provakasyon Testi

Kistik Fibröz Tarama (Ter) Testi

İntravenöz ve Subkutan İmmunoglobulin Uygulamaları

Bölüm çalışanları:

Prof. Dr. Öner Özdemir (Bilim Dalı Başkanı)

ÇOCUK KARDİYOLOJİ

     Çocuk Kardiyoloji bölümü Mart 2013 tarihinde Prof. Dr. Mustafa Kösecik ve Doç. Dr. Mehmet Karacan tarafından kurulmuştur. Zaman içerisinde gelişerek bölgede konjenital (doğumsal) ve edinsel (sonradan görülen) kalp hastalıkları ve ritim bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmaların yapıldığı merkez haline gelmiştir. Kliniğimizde poliklinik hizmetleri ile birlikte elektrokardiyografi, ekokardiyografi, fetal ekokardiyografi, transözofageal ekokardiyografi, holter monitörizasyonu, efor testleri ile tanı ve tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu ve anjiyografi işlemleri yapılmaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile ortaklaşa kullanılan servisimizde gereken hastalara yatarak tedavi hizmeti verilmektedir. Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gören hastalarımız için taşınabilir bir ekokardiyografi cihazı ile yatak başına değerlendirme yapılmaktadır.

Bölümümüze ait Ekokardiyografi, Elektrokardiyografi ve ritm holter analiz sistemi ile event recorder (olay kaydedici) cihazları bulunmaktadır. Ayrıca doğumsal kalp hastalıklarının prenatal (anne karnında) tanısına olanak veren Fetal Ekokardiyografi hizmeti de verilmektedir.

Bölüm çalışma planı, uygulanan testler ve tedavi yöntemleri

Poliklinik hizmeti: Hafta içi her gün

Transtorasik Ekokardiyografi

Transözafageal Ekokardiyografi

Fetal Ekokardiyografi

Ritm Holter ve Olay Kaydedici

Efor Testi

Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi

Eğitim Toplantısı: Salı ve Perşembe günleri

Bölüm çalışanları:

Uzm. Dr. Pınar Dervişoğlu (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı)