Evde Sağlık Hizmetleri
11 Haziran 2021

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Dünya genelinde ve ilimizde
ortalama yaşam süresinin uzaması yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların da artmasına yol açmıştır.

Aynı zamanda
kronik hastalıklara bağlı olarak gelişen erken ve geç komplikasyonların tedavileri için hastaların hastane yataklarında uzun süre kalmalarına bağlı sosyal ve psikolojik rahatsızlıklar da ortaya çıkmakta bu kişilerin taburcu edilmelerinden itibaren sağlık ihtiyaçlarının  nasıl sağlanacağı da bir sorun oluşturmaktadır.

Yalnızca tedavi edici değil
koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve talep artmıştır.

Bu nedenle
Sağlıkta Dönüşüm  Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca evde sağlık hizmetlerinin verilmesine yönelik "Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" 01.02.2010 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.


İlimizde
İl Sağlık Müdürlüğü’ne  bağlı olarak kurulan
Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ve Koordinasyon Merkezimize  bağlı

 Toplum Sağlığı Merkezinde (19);
    Sosyal Hizmet Birimi
 Devlet Hastanesinde (13);
    Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
 Eğitim ve araştırma Hastanesinde (1): 
    Evde Sağlık Hizmetleri Birimi  

kurulmuştur.


evdesağlık1.jpg

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?
Evde sağlık  Hizmeti,
gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde yatağa tam bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda eğitimli personel  ile sunulmasıdır.

Hastaya tanı koymaktan ziyade
tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tıbbi bakım ve tedavisinin uygulanması ve eğitiminin sağlanmasıdır.


evdesağlık2.jpg

Evde Sağlık Hizmeti Tanımı:
Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlıkhizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene tetkik, tahlil ve tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar.

Evde Sağlık Hizmetleri
ilk aşamada yatağa bağımlı hastalara hizmet verecektir.

Hareket kabiliyetini kaybetmemiş,
sağlık kuruluşuna gelebilen ve sağlık sorunları çok ağır tablolar oluşturmayan hasta grubu hizmet kapsamında DEĞİLDİR.


evdesağlık3.jpg

Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi
hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu

ev ortamında;

Muayene
 Tetkik
 Tahlil
 Tedavi
 Tıbbi bakım ve Rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
 Sağlık raporu belgeli ilaçların reçete edilmesi
(ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi)
 Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,
 Eğitim ve danışmanlık hizmeti
(hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık)

gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.

Lüzumu halinde
ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanır.


Evde sağlık hizmeti alan kişiler,
tıbbi zorunluluk hallerinde sorumlu tabibin gördüğü lüzum üzerine en uygun sağlık kurum veya kuruluşuna sevk edilir.

Sevkine karar verilen hastanın
sevk edildiği sağlık kurumuna veya gerektiğinde sağlık kurumundan eve nakli evde bakım hizmetleri için tahsis edilen veya ilgili sağlık kurumuna ait hasta nakil aracı ile yapılır.


evdesağlık4.jpg

Evde sağlık hizmetleri,
randevu sistemi ile ve mesai saatleri dahilinde yürütülür.

Ev ziyaretlerinde verilen sağlık hizmetleri sırasında hastanın ailesinden birinin veya bir yakınının bulunması sağlanır.

Yalnız yaşayan hastalara yapılan ev ziyaretlerinde ekipte görevli diğer bir sağlık personeli hizmete katılır.


Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil haller birimin görev alanına GİRMEZ.

Bu durumlarda
112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvuru esastır.


Evde sağlık hizmeti kapsamındaki hastalıklar:

 KOAH vb. solunum sistemi hastalıkları
 Yatağa bağımlı hastalar
 Terminal dönem palyatif bakım hastaları
 İleri derecedeki kas hastalıkları
 Evde sağlık hizmeti kapsamında ihtiyaca binaen ağız ve diş sağlığı


Evde Sağlık Hizmetine Başvuru:
Evde sağlık hizmeti almak isteyen kişiler mesai saatleri içinde kendileri veya yakınları aracılığı ile

» aile hekimlerine,
» hastanelerimizdeki Evde Sağlık Hizmetleri Birim polikliniğine,
» Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine

bizzat giderek veya telefon ile başvuru yapabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler;

 Hastanın nüfus cüzdanı
 
Varsa mevcut raporlarıdır.

Başvuru formu
Aile Hekimi veya Evde Sağlık Hizmeti birimi tarafından doldurularak kayıt altına alınır.


evdesağlık5.jpg

Sakarya'da
evde sağlık hizmetlerine başvurmak için
Türkiye’nin genelinde tesis edilen 
444 38 33 (444 EV DE)numarası
mesai saatleri içerisinde aranabilir.
  • evdesağlık1.jpg
  • evdesağlık2.jpg
  • evdesağlık3.jpg
  • evdesağlık4.jpg
  • evdesağlık5.jpg