T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

1.Kalite Yönetim Sistemi Organizasyon Şeması

Güncelleme Tarihi: 14/10/2021


1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI


KaliteBirimi_1.jpg

Kalite Direktörü

Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi/İSG Kurulu, Tesis Güvenliği Komitesi, Radyasyon Güvenliği Komitesi, Klinik Kalite İyileştirme Komitesi ve Eğitim Komitesi üyesidir. Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici faaliyetler sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya koyar. Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirir, uygulamaya koyar, izler ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır. Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, yönetime katılımı sağlanması, iş ve görev tanımına uygun olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve çalışanlar arasında güvene ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın oluşturulmasını sağlar. Yapılan çalışmaları değerlendirir ve sonuçlar konusunda kurum çalışanlarına bilgi verir.

Kalite Direktörlüğü

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. Öz değerlendirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimini yapar. İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetir. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonunu sağlayarak hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesinde aktif rol alır.

Bölüm Kalite Sorumluları

Bölümler; hizmetin verildiği ve hizmet kalite standartlarının uygulanacağı uygulama alanlarıdır. Hizmetin verildiği bölümlerde hizmet kalite standartlarının uygulanmasından sorumlu kişiler de bölüm kalite sorumlularıdır. Bölüm kalite sorumluları Kalite Direktörlüğü ile koordineli çalışır. Birimlerinde SKS‟yi uygulamak, eğitim ihtiyaçlarını saptamak, birim hedeflerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalara katılır. Bölümlerine ait olan göstergeleri izler, verilerin toplanmasını sağlar. Sonuçların analizi ve analiz sonrası iyileştirme çalışmalarını planlar. Birim işleyişlerine göre ilgili dokümantasyon içeriğini hazırlar ve işleyişte değişiklik olduğunda revizyon talebinde bulunur.


2.KALİTE POLİTİKAMIZ

Hastanenin Amaçlarına Ve Amaçları Doğrultusunda Oluşturulan Stratejik Hedeflerine Uygunluğu

Kalite Hedeflerinin Oluşturulması Ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi

Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarının Yerine Getirilmesi Ve Sürekliliğinin Sağlanması

Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliğinin Sürekli İyileştirilmesi


 1. Hastanemiz bütüncül yaklaşımla, topluma katkı, değer yaratma esasları ile sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen bir yönetim modeli ile hizmet etmeyi amaçlar.
 2. Hastanemize başvuran hastaların, sağlık problemleri ve diğer sağlık ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplerinin, konusunda uzman sağlık profesyonelleri tarafından tıbbi etik ilkeler konusunda ödün vermeyen ve tüm kaynakları etkin kullanarak, sürekli artan bir performansla en üst düzeyde ve zamanında karşılanması ve tüm sunulan hizmetlerin, yasal ve sağlık mevzuat şartları doğrultusunda tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını hedefler.
 3. Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda; Sağlıkta Kalite Standartları şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirerek bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip etmek, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak, bilimsel veriler doğrultusunda din, dil, ırk farkı gözetmeden, çevreye, yasalara ve geleneklere saygılı olarak; güvenilir, adil, hakkaniyetli, ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.
 4. Hastanemizde oluşturduğumuz “Kalite Kültürünün” devamlılığını sağlamak.
 5. Hastalarımızın ve yakınlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve süreçlerden kaynaklanan hataları minimize ederek hizmet sunumu için sürekli gelişmek
 6. Çalışanlarımızın değerli oldukları bilincinden hareket ile onları eğitimlerle destekleyecek ve sürekli iyileştirme süreçlerinde etkin kılmak.
 7. Sağlık Hizmetlerimizde Kalite Yönetimi uygulamaları, hastanemizin kendi yetersizliklerini tanıma ve tanımlama ile hizmetin kalitesini geliştirmek için uygulanacak olan politika ve stratejileri hayati öneme sahiptir. Kaliteyi sağlama, onu sürekli güvence altında tutma ve kaliteyi geliştirme sistemli çalışmalarla gerçekleşecektir. Kalite sisteminin sürdürebilirliğini sağlamak hastalara daha kaliteli sağlık bakım hizmeti verebilmek amacıyla çözümler araştırarak ve yeni anlayışlar geliştirmemizi sağlayacaktır.
 8. Kalite sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması açısından önemli katkılar sağlayacaktır.
 9. Hizmet sunumunda kalite ile çalışanların iş tatmini ve motivasyonu, yönetim ve organizasyon yöntemlerinin modernizasyonu, karar mekanizmalarında akılcılık, bilgi sistemlerinin dokümantasyonu, ve iletişim mekanizmasının işlerliğinin sağlanarak hasta memnuniyeti, ekip çalışması ile takım ruhunun gelişmesi ve en önemlisi kalite yoluyla “Kamu Yararı” çerçevesinde faydalar sağlanması hedeflenmektedir.
 10. Değerlerimizden olan hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti süreçlerimizde ulusal standartlarımızın rehberliği eşliğinde her yıl denetimlerden başarı ile geçmekteyiz. Değerlerimizden olan hasta memnuniyetini sağlayacak hizmeti, karşılamaya odaklanmak temel önceliğimizdir.
     
   3.KALİTE ÇALIŞMALARI
    
 • Ocak
 • Şubat
 • Mart
 • Nisan
 • Mayıs
 • Haziran
 • Temmuz
 • Ağustos
 • Eylül
 • Ekim
 • Kasım
 • Aralık

4.KOMİTELER

Sağlıkta kalite standartları kapsamında tanımlanan komiteler, yine SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere Kalite Yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla kurulurlar. Komiteler faaliyetlerini Kalite Direktörünün koordinasyonunda yürütmekle birlikte bağımsız birer organ gibi çalışırlar. Komitelerde görev alacak kişilerin niteliği ve sayısı, hizmet sunulan alanın büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak yönetim tarafından belirlenir. Her komitede yönetimden en az bir kişi bulunur. Komite üyelerinin görev, sorumluluk ve yetki alanları belirlenmiştir. Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler. Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla çalışma talimatlarında belirtildiği şekilde düzenli aralıklarla ve gerektiğinde toplantılar düzenleyerek gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatabilirler, olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili gelişmeleri takip ederler.

Hastanemizde SKS kapsamında tanımlanan komiteler;


 1. Hasta Güvenliği Komitesi
 2. Tesis Güvenliği
 3. Radyasyon Güvenliği Komitesi
 4. Klinik Kalite İyileştirme Komitesi
 5. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 6. Eğitim Komitesi

5.EKİPLER

Sağlıkta kalite standartları kapsamında tanımlanan ekipler, yine SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere Kalite Yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla kurulurlar. SKS kapsamında yürütülen çalışamalara destek verirler ve görev alanı kapsamında faaliyetleri yürütürler. Ekiplerde görev alacak kişilerin niteliği ve sayısı, hizmet sunulan alanın büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak yönetim tarafından belirlenir. Ekip üyelerinin görev, sorumluluk ve yetki alanları belirlenmiştir. Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler. Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla çalışma talimatlarında belirtildiği şekilde düzenli aralıklarla ve gerektiğinde toplantılar düzenleyerek gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatabilirler, olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili gelişmeleri takip ederler.

Hastanemizde SKS kapsamında tanımlanan ekipler;

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Ekibi
 • Mavi Kod Yönetimi Ekibi
 • Turuncu Kod Yönetimi Ekibi
 • Beyaz Kod Yönetimi Ekibi
 • Kırmızı Kod Yönetimi Ekibi
 • Pembe Kod Yönetimi Ekibi
 • İlaç Yönetimi Ekibi
 • Hasta/Hasta Yakını Görüş, Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Ekibi
 • Çalışan Görüş, Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Ekibi

6.KURULLAR

Sağlıkta kalite standartları kapsamında tanımlanan kurullar, yine SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere Kalite Yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla kurulurlar. SKS kapsamında yürütülen çalışamalara destek verirler ve görev alanı kapsamında faaliyetleri yürütürler. Ekiplerde görev alacak kişilerin niteliği ve sayısı, hizmet sunulan alanın büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak yönetim tarafından belirlenir. Ekip üyelerinin görev, sorumluluk ve yetki alanları belirlenmiştir. Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler. Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla çalışma talimatlarında belirtildiği şekilde düzenli aralıklarla ve gerektiğinde toplantılar düzenleyerek gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatabilirler, olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili gelişmeleri takip ederler.

Hastanemizde SKS kapsamında tanımlanan kurullar;

 • İSG Kurulu
  • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi alanındaki sorumluluklar İSG Kurulu tarafından yürütülür.
 • Risk Yönetim Kurulu