Eğitim Komitesi

Komite Görev Tanımı

Sağlık Bakanlığı Sakarya  Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin vizyon,  misyon ve politikaları doğrultusunda; Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak hastanede yürütülen sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek ve çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak amacıyla tüm personelin ve hasta/hasta yakınlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim faaliyetlerini planlamak ve yönetmektir.

Komite Görev Yetki ve Sorumlulukları

  • Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanır,
  • Hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri, kalite standartları-verimlilik kriterleri kapsamında eğitimler ve hasta/hasta yakınlarına yönelik eğitimleri planlar,
  • Eğitim prosedürüne göre personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hizmete katkı sağlayacak talepleri değerlendirerek faaliyetlerini planlar,
  • Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğünden gelen personele yönelik hizmet içi eğitim taleplerinin yerine getirilmesini sağlar,
  • Eğitim Planının uygulanmasını sağlar ve denetimini yapar, görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar,
  • Plan dışı eğitim taleplerini gerekçeleri ile birlikte değerlendirerek uygun talepleri ve oluşan yeni eğitim ihtiyaçları doğrultusunda plan dışı eğitimleri yapar ve kaydeder,
  • Gerekli konularda halkı bilinçlendirme amaçlı eğitimler düzenler.

27 Ocak 2022