Afet ve Acil Durum Yönetimi
20 Mart 2023

  AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ


SEAH_AfetveAcilDurumYönetimi_1a.jpg

       
HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP)
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – 
(1) Bu Yönetmeliğin amacı,
ülke genelindeki tüm hastanelerin,
afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını,
yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda
gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve
ilk 72 saat  boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 3 – 
(1) Bu Yönetmelik,
10 /7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 356 ncı ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar ve kısaltmalar


SağlıkBaknlığı_afet_ve_acil_durum.jpg

Bakanlık:
 Sağlık Bakanlığını,

Birim: İl sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık bünyesinde oluşturulan afetlerde sağlık hizmetleri birimini veya bu görevi üstlenen birimi,

Büyük ölçekli hastane: 500 ve üzeri yatağı olan hastaneleri,

Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

HAP.jpg

HAP: 
Hastane Afet ve Acil Durum Planını,

HAP Birimi: Orta ölçekli hastane grubunda yer alan hastanelerde HAP’ın hazırlanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekretarya ve temas noktası görevini üstlenen birimi ve bu birimin çalışma alanını,

HAP Birimi Personeli: Birimde görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP eğitici eğitimini almış olan personeli,

HAP Ofisi: Büyük ölçekli hastane grubunda yer alan hastanelerde HAP’ın hazırlanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekretarya ve temas noktası görevini üstlenen ofisi ve bu ofisin çalışma alanını,

HAP Ofisi Personeli: Ofiste görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP eğitici eğitimini almış olan personeli,

HAP Temsilciliği: Küçük ölçekli hastane grubunda yer alan hastanelerde HAP’ın hazırlanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekretarya ve temas noktası görevini üstlenen temsilciliği ve bu temsilciliğin çalışma alanını,

HAP Temsilciliği Personeli: Temsilcilikte görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP eğitici eğitimini almış olan personeli,

SEAH_AfetveAcilDurumYönetimi_4a.jpg

Hastane:
 Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan sağlık tesisini,

Hastane Afet Timi: Hastane personelinden, afet timi temel eğitimi almış ve biri doktor olmak üzere beş sağlık personelinden oluşan timi,

Hastane Afet ve Acil Durum Planı: Ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyinde afet yönetiminin tüm evrelerini kapsayan planları çerçevesinde, hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını, afet halinde; zamanında, hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen, standart çerçeveye ve kılavuza sahip planları.


SEAH_AfetveAcilDurumYönetimi_5a.jpg

İl SAKOM:
 İl sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan İl Sağlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini,

Komisyon: HAP’ın hazırlanması sürecine aktif olarak katılan ve planı hazırlayan komisyonu,

UMKE: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini,

HAP Eylem Planı: HAP ile ilgili yıl içerisinde planlanan yapısal ve yapısal olmayan iyileştirme, güncelleme, eğitim ve tatbikatların yer aldığı çizelgeyi, ifade eder.


 Afet ve Acil Durum


SEAH_AfetveAcilDurumYönetimi_6a.jpg

     HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP)

 1. Afet Ve Acil Durum Planı Merkez Kampüs, K. Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası
 2. Afet Ve Acil Durum Planı Korucuk Kampüs
 3. Afet Ve Acil Durum Planı Ek Hizmet Binası
 4. Afet Ve Acil Durum Yönetimi oluşturulması, görevlendirilmesi ve toplantıların yapılması
 5. Hap Hazırlama Komisyonunun oluşturulması, görevlendirilmesi ve toplantıların yapılması
 6. Afet Ve Acil Durum Planı (HAP) Tatbikatlar
 7. Afet Ve Acil Durum Planı (HAP) Eğitimleri
 8. Afet Ve Acil Durum Planı (HAP) Oryantasyon Eğitimleri
 9. Afet Ve Acil Durum Planı (HAP) İtfaiye (Söndürme, Kurtarma, Koruma, Tahliye) Eğitimleri
 10. Afet timlerin oluşturulması
 11. Renkli kodlara yönelik düzenlemeler, görevlendirmeler ve toplantıların yapılması

 

     AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ        


Amaç

 Hastanede karşılaşılabilecek olağan dışı müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayların gelişmesi durumunda insanların ve fiziksel unsurların zarar görmemesi ya da görecekleri zararın en aza indirilmesi

•  Hastanede karşılaşılacak solunum veya kardiyak arrest durumlarında müdahalenin en hızlı ve etkin şekilde yapılmasına yönelik gerekliliklerin tanımlanması

•  Hastanede bebek ya da çocuk kaçırma riski veya eyleminin söz konusu olduğu durumlarda zamanında müdahale edilmesi

 Hastanede görevli personele yönelik şiddet riski varlığında ya da şiddet uygulanması halinde, olaya en kısa sürede müdahalenin yapılması.

 Kırmızı kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalı.

 Depreme Yönelik Düzenlemeler (Yapısal Olmayan Risklerin Önlenmesi)

 Hastane, yangınla ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde yapılandırılma.

 Yangın söndürme sistemine yönelik düzenleme yapılmalı.

 Bina çatılarında yangına karşı önlemler alınmalı.


Sağlıkta Ulusal Renkli Kod Uygulaması


SEAH_AfetveAcilDurumYönetimi_8a.jpg

 
Yangın Algoritması


Afet_veAcil_Yangın_algoritma_5.png


HASTANE KULLANIM ALANLARI

SEAH_AfetveAcilDurumYönetimi_9a.jpg


HAP (Hastane Afet ve Acil Durum Planı) 2021

HAP 2023 için lütfen TIKLAYINIZ
ÖZEL MERKEZ HAP 2023.pdf

 • Tatbikat.jpg
 • SEAH_HAP_2023.PNG
 • SağlıkBaknlığı_afet_ve_acil_durum.jpg
 • HAP.jpg
 • SAKOM_afet.jpg
 • Afet_veAcil_Yangın_algoritma_5.png
 • AfetveAcilDurum.jpg
 • SKS_AfetveAcilDurumYönetimi_Sürüm6.jpg
 • Sağlıkta_RenkliKodlar.jpg
 • KullanımAlanları.jpg
 • HAP_(2021).jpg