Krize Müdahale Birimi Tamimi
21 Ocak 2022

Acil Serviste
İntihar Girişimlerine
Psikososyal Destek Ve Krize Müdahale Program Tamimi


Psikososyal Destek Ve Krize Müdahale Birimi:
“Acil Serviste İntihar Girişimine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı”  Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından 28.10.2005 tarih ve 15030 sayılı yazıları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu program Sağlık Bakanlığının uhdesinde,  pilot hastanelerden biri olan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Birimi vasıtasıyla İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda, programda tanımlanan Koordinasyon Kurulu aracılığıyla yürütülür. 


AMAÇ: 
Acil Servis ünitesine başvuruda bulunan İntihar girişimleri ve diğer kriz durumları ile karşılaşan hastalara, yaralılara ve onların ailelerine uygun zamanda, gerekli psikososyal desteğin verilmesi.


Acil Serviste
İntihar Girişimlerine
Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı Kapsamında
Sorumlu Personelin Görev Alanları ve Çalışma Esasları

1. Psikiyatrist:
• 
Programda tanımlanan il eğitimlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.
• 
Pilot illerde uygulama başlatıldığında vakalar hakkında günlük görüşme yapar ve uygulama belirlenir.
• 
Kriz odası birim sorumlusunun çalışmalarını denetler.

2. Kriz Odası Birim Sorumlusu:
• 
İl eğitimlerinde görev alır.
• 
İntihar girişimleri ile diğer kriz durumundaki hastalara yönelik olarak gerekli değerlendirme ve psikososyal ilk yardım planının yapılması ve müdahalenin yürütülmesinden sorumludur.
• 
Kriz odası uygulamalarından psikiyatrist ile birlikte sorumlu olup, mesai saatleri içerisinde intihar girişimi ve kriz durumundaki hasta sayıları dikkate alınarak acil serviste fonksiyonel olarak da hizmet verir ve nöbetten muaftır. Ayrıca söz konusu kriz odası birim sorumlusunun psikiyatriste karşı sorumluluğu vardır.
• 
Psikiyatrist ile koordineli olarak çalışır. Pilot illerde uygulama başlatıldığında vakalar hakkında psikiyatrist ile günlük görüşme yapar ve uygulama belirlenir. Gerekli hallerde hastaları psikiyatriye yönlendirir.
• 
İntihar Girişimleri ve diğer kriz durumundaki hastalara yönelik Bakanlıkça oluşturulan “Görüşme Kartlarını” doldurur ve dosyalar. Hastalara gerekli hallerde randevu vererek görüşmeler yapar.
Bakanlıkça geliştirilen “Acil Kayıt Formunun” düzenli olarak tutulmasından ve denetiminden sorumludur.

3. Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Ekibi:
• 
Kriz odası birim sorumlusunun başkanlığında kriz odası uygulamalarını gerçekleştirmekle yükümlü olan ekiptir.
• 
Asil belirlenen kriz odası birim sorumlusunun yanında,  yedek üye ile normal acil servis çalışma koşulları içerisinde gündüz mesaisi ve gece mesaisinde hafta sonu dahil olmak üzere, eğitim almış hemşire, sağlık memuru veya görevlendirilecek bir idari personel gibi belirlenen personellerden oluşur.
• 
Krize müdahale ekibinin gündüz çalışma esaslarını kriz odası birim sorumlusu, acil servis sorumlu hekimi ve başhekimlik koordineli olarak belirler.


Acil Serviste
İntihar Girişimlerine
Psikososyal Destek Ve Krize Müdahale Birimi Hizmet Alanları

Her türlü intihar riski taşıyan ve intihar girişiminde bulunan hastalar diğer kriz durumlarından;
Aile içi şiddet 
• 
Kayıplar (sevilen birinin kaybı, statü kaybı, sağlığın kaybedilmesi
• 
Ölümcül hastalığa yakalanma, organ kaybı- ,boşanma, iflas),
• 
İstismar olguları 
• 
İnsan eliyle ya da çeşitli doğal yollarla gelişen zorlu yaşam koşulları (göç, trafik kazaları, sınav kaygısı, yangın, deprem, sel) olarak belirlenmiştir.

Yukarıda ifade edilen hizmet alanları:
1-Krize Müdahale Görüşme
2-Aile Görüşme ve Değerlendirme
3-Danışma, Değerlendirme ve Bilgilendirme şeklinde başlık altında toplanarak,

2006 Bütçe Uygulama Talimatına karşılık gelen puanlandırma ve kodlar kullanılmak suretiyle bu anlamda acil servis üzerinden gelen ve hizmet verilen hastalara tedavi işlemler yapılır.

ÇalışanHaklarıGüvenliğiTamimi_4.jpg

Tel     : 444 54 00   
Dahili : 1187 – 1122
Fax    : 0 (264) 275 10 17


Krize Müdahale Birim Sorumlusu:
SHU. Hüseyin KARA
Sosyal Hizmet Uzmanı